Ogłoszenie konkursu – quiz wiedzy ekologicznej „Trzy żywioły” PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
środa, 23 maja 2018 17:19

Ekologia, jako nauka, zajmuje się szeroko rozumianym środowiskiem, zamieszkałym przez wszystkie żywe organizmy, w tym również przez człowieka. Bada warunki niezbędne do zachowania równowagi biologicznej oraz wskazuje czynniki zagrażające środowisku oraz podaje sposoby ich eliminacji.

Już od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony m.in. od trzech żywiołów: Ziemi, powietrza i wody, które na siebie wzajemnie oddziałują i przenikają.

Jedną z wielu form rozwijania świadomości ekologicznej uczniów jest pogłębianie przez nich wiadomości i nabywanie umiejętności o elementach środowiska przyrodniczego.

W tym celu, ogłasza się quiz wiedzy ekologicznej „Trzy żywioły” dla uczniów uczestniczących w projekcie „W przyszłość bez barier”.

 

 

Celem quizu jest:

1) pogłębienie przez uczniów wiedzy na temat wody, powietrza i Ziemi oraz ich związków i oddziaływań,

2) propagowanie u uczniów interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej (z geografii, przyrody, chemii, biologii, fizyki),

3) kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody,

4) kształtowanie postaw proekologicznych uczniów,

5) rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

6) rozbudzanie zainteresowań uczniów elementami środowiska naturalnego,

7) rozwijanie kompetencji przyrodniczych uczniów,

8) wykorzystanie wiedzy przyrodniczej zdobytej podczas udziału w zajęciach w ramach projektu „W przyszłość  bez barier”.

 

Quiz wiedzy odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godzinie 10.00  w Szkole Podstawowej w Judzikach.

 

REGULAMIN KONKURSU - QUIZ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „TRZY ŻYWIOŁY”

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu QUIZ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „TRZY ŻYWIOŁY”, zwanego dalej Quizem wiedzy jest Gmina Olecko.

2. Quiz wiedzy organizowany jest w ramach projektu „W przyszłość bez barier” w celu zmotywowania uczniów do nauki, rozwoju kreatywności, innowacyjności, pomysłowości, podniesienia poziomu kompetencji przyrodniczych.

3. Quiz wiedzy odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Judzikach.

4. Rozstrzygnięcie Quizu wiedzy, w tym ogłoszenie wyników nastąpi do 1 czerwca 2018 r.

5. Celem Quizu wiedzy jest:

1) pogłębienie przez uczniów wiedzy na temat wody, powietrza i Ziemi oraz ich związków i oddziaływań,

2) propagowanie u uczniów interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej (z geografii, przyrody, chemii, biologii, fizyki),

3) kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody,

4) kształtowanie postaw proekologicznych uczniów,

5) rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

6) rozbudzanie zainteresowań uczniów elementami środowiska naturalnego,

7) rozwijanie kompetencji przyrodniczych uczniów,

8) wykorzystanie wiedzy przyrodniczej zdobytej podczas udziału w zajęciach w ramach projektu „W przyszłość bez barier”.

II. UCZESTNICY

1. Quiz wiedzy adresowany jest do uczniów uczestniczących w projekcie „W przyszłość bez barier”.

2. Zgłaszając się do Quizu wiedzy, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów jego przebiegu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Do Quizu wiedzy może przystąpić każdy chętny uczeń uczestniczący w projekcie.

2. Każdy uczeń uczestniczy w Quizie wiedzy indywidualnie.

Projekt „W przyszłość bez barier” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

3. Forma Quizu wiedzy:

1) quiz dla uczniów z klas szkoły podstawowej (do klasy VI) – pisemna – rozwiązanie 24 zadań o Ziemi, powietrzu i wodzie (16 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych), maksymalna liczba punktów do uzyskania – 36,

2) quiz dla uczniów z klas VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych – pisemna – rozwiązanie 30 zadań o Ziemi, powietrzu i wodzie (25 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych), maksymalna liczba punktów do uzyskania – 36.

4. Czas trwania Quizu wiedzy: 45 minut.


IV. ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY

1. Powołana komisja oceniająca quizy, wytypuje do nagrodzenia po trzech uczniów z każdego poziomu edukacji, którzy uzyskali największa liczbę punktów z quizu.

2. Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody rzeczowe.

3. Rozstrzygnięcie Quizu wiedzy, w tym ogłoszenie wyników nastąpi do 1 czerwca 2018 r.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu QUIZ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „TRZY ŻYWIOŁY” znajduje się:

- w Biurze projektu - Olecko, Plac Wolności 1, pokój nr 11

- w Szkole Podstawowej w Judzikach

- w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich

na stronie internetowej:

- Gminy Olecko - http://um.olecko.pl/strona-340-w_przyszlosc_bez_barier_1.html

- Szkoły Podstawowej w Judzikach - www.zsj.olecko.edu.pl

- Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - http://www.zsbo.olecko.edu.pl

2. Uczestnik Quizu wiedzy, przystępując do konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Koordynator projektu

Projekt „W przyszłość bez barier”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2018 22:08