Mój zawód - moja praca PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
czwartek, 05 stycznia 2017 18:19

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT.:
„Mój zawód – moja praca”

 

I INFORMACJE OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku, a partnerami wspierającymi są: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
3. Temat konkursu brzmi: „Mój zawód – moja praca ”
4. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Oleckiego.
5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap szkolny- od 02.01.2017 do 24.03.2017
II etap powiatowy- od 10.04.2017 do 30.04.2017
Gala Finałowa – do 31.05.2017

 

 

II CELE KONKURSU

 

1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
2. Propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.
3. Wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz pogłębienie wiedzy o świecie zawodów.
4. Pobudzenie zainteresowań uczniów technologią informacyjną oraz kształcenie umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.
5. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności artystycznych.
6. Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.
7. Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań zadanych zagadnień.

 

III WYMOGI FORMALNE

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu oleckiego, wyłącznie za pośrednictwem szkoły. W przypadku uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo prawnych opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostawienie zgłoszonych prac do dyspozycji organizatora.
2. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point.
3. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Prace należy wykonać indywidualnie.
5. Praca powinna zawierać charakterystykę zawodu wg schematu ( kolejność dowolna):
a) nazwa zawodu ,
b) specyfika pracy w danym zawodzie ( opis pracy, warunki pracy),
c) wymagane wykształcenie,
d) wymagane cechy psychofizyczne i zdrowotne,
e) możliwości zatrudnienia.
6. Prezentacja może dotyczyć charakterystyki wybitnego przedstawiciela wybranego zawodu lub osoby prezentującej ten zawód z najbliższego otoczenia.
7. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 8 slajdów i nie więcej niż 10. Technika wykonania jest dowolna ( prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, filmy, muzykę, może być artystyczną lub humorystyczną formą przedstawienia zawodu).
8. Prezentacja nie może zawierać słów i obrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
9. Kryteria oceny prezentacji multimedialnych:
a) zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu,
b) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
d) walory techniczne ( przyjazny i czytelny interfejs, sposób wykonania z pomocą narzędzi informatycznych ),
e) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
f) ogólne wrażenie estetyczne.
10. Autor prezentacji podpisuje się na dodatkowym, ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji, w oparciu o które powstała prezentacja.
11. Prace należy składać na płycie CD z możliwością automatycznego odtwarzania, która powinna być podpisana (imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna).
12. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point.
13. Jako nazwę plików należy podać temat pracy.
14. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. Szczególnie należy zwrócić uwagę na autorskość elementów graficznych ( obrazy, animacje) i multimedialnych ( filmy, muzyka ). Oświadczenie – załącznik nr 2.
15. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje wyłonione w etapie szkolnym jako najwyżej ocenione przez powołaną w szkole komisję oceniającą.

 

IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Etap I szkolny:
- w konkursie biorą udział chętni uczniowie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
- opiekę nad uczniami zainteresowanymi udziałem w konkursie obejmuje lider doradztwa zawodowego w szkole lub inny nauczyciel, specjalista, wychowawca,
- celem pracy opiekuna jest pomoc uczniom w określeniu swojej przyszłości zawodowej i wspieranie ich w trakcie przygotowywania pracy konkursowej.
2. Szkolny etap konkursu jest koordynowany przez lidera doradztwa zawodowego w szkole.
3. W szkole zostaje powołana komisja oceniająca zgłoszone prace w celu wyłonienia szkolnych laureatów na etap powiatowy - finał konkursu. Szkolna komisja sama ustala sposób i punktację oceniania prac zgodnie z podanymi kryteriami oceny prezentacji multimedialnych. Wszelkie decyzje komisji powinny być podejmowane większością głosów, np. w przypadku prac, które uzyskają taką samą ilość punktów.
4. Dwie najwyżej ocenione prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi (załącznik nr 1) należy dostarczyć do organizatora konkursu: Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olecku do 07.04.2017
5. Pozostałe prace biorące udział w etapie szkolnym konkursu, a niedostarczone do PCWE PP-P w Olecku- organizator prosi o ich ekspozycję na terenie szkoły, np. na stronie internetowej, w bibliotece szkolnej.
6. Etap II powiatowy- finał konkursu - termin organizacji II etapu powiatowego- od 10.04.2017 do 30.04.2017
7. Oceny dostarczonych prac do II etapu dokona powołane przez organizatora jury. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele: organizatora, Starostwa Powiatowego w Olecku, Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, WUP w Olecku.
8. O zwycięstwie będzie decydować suma uzyskanych punktów od poszczególnych członków jury przyznawanych w skali od 1 do 3 za każde kryterium. Wszelkie decyzje będą podejmowane większością głosów, np. w przypadku prac, które uzyskają taką samą ilość punktów. Wszelkie kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
9. Z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich jej członków.
10. Dla zwycięzców etapu powiatowego- trzech pierwszych miejsc w kategorii gimnazjum i trzech pierwszych miejsc w kategorii szkoła ponadgimnazjalna - przewidziane są nagrody rzeczowe lub vouchery na usługi. Mogą być przyznane wyróżnienia.
11. Wszyscy pozostali uczestnicy II etapu powiatowego otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz drobne upominki.
12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można bezpośrednio uzyskać od p. Krystyny Zdan w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olecku, ul. Zamkowa 2, tel. 87 5239338.
2. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem należy składać osobiście przez szkolnego lidera doradztwa zawodowego w siedzibie PCWE Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku, ul. Zamkowa 2 do 07.04.2017
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Olecku.
4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie podczas transportu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego-finałowego i ocena prac nastąpi w dniach od 07.04.2017 do 30.04.2017.
6. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród zwycięzcom i prezentacja prac nastąpi do 31.05.2017 na Gali Finałowej. O jej terminie organizator powiadomi telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
7. Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy będą laureatami mogą przedstawić swoje prezentacje na forum podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom, przy czym organizator zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do wizualnej prezentacji prac.
8. Prace złożone do II etapu powiatowego nie będą zwracane autorom.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje komisja oceniająca w etapie szkolnym i jury powołane w etapie powiatowym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie. Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą podawane telefonicznie lub pocztą elektroniczną liderom doradztwa zawodowego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „ Mój zawód – moja praca ”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w Konkursie na Prezentację Multimedialną „ Mój zawód – moja praca ”

 

1. Nazwa szkoły, e - mail : …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwisko i imię nauczyciela ( opiekuna): ………………………………………………...................

3. Nazwisko i imię ucznia, klasa: ………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tytuł prezentacji multimedialnej: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję. Oświadczam, iż jestem jedynym autorem pracy konkursowej.

…………………………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „ Mój zawód – moja praca ”, którego organizatorem jest PCWE Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku. Niniejszym oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna Podpis dyrektora szkoły

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „ Mój zawód – moja praca ”

……………………………………………………….
Nazwiska i imię ucznia

……………………………………………………….
Nazwa szkoły, adres

……………………………………………………….

……………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca konkursowa pod tytułem:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

przedłożona w Powiatowym Konkursie na Prezentację Multimedialną „ Mój zawód – moja praca ”

została wykonana przeze mnie osobiście. Oświadczam, że praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 24 poz. 83 ) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem.

……………………………………………….
Podpis ucznia

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017 18:25